Jesus is LordPrivacy Statement

 

PRIVACY VERKLARING JESUS IS LORD & JERRELINE MINISTRIES 

De rechtspersoonlijkheid (JESUS IS LORD & JERRELINE MINISTRIES) is een christelijke organisator in Nederland en verwerkt persoonsgegevens met het oog op het “Christelijke organisatie te zijn”. Het speerpunt van “Christelijke organisatie te zijn is het vormen van een gemeenschap door het omzien naar en betrokkenheid bij elkaar. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen zijn er organisatorische en technische maatregelen genomen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een identificeerbaar persoon.  De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen zijn:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Emailadres
(Mobiel) Telefoonnummer
Geboortedatum
Diverse bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan het “Christelijke organisatie te zijn”

  1. Leden
    De door u schriftelijk of digitaal aan ons verstrekte persoonsgegevens zijn opgenomen in onze digitale en analoge ledenadministratie. Daarnaast hebben we nog enkele andere digitale dan wel analoge administraties. U moet daarbij o.a. denken aan de financiële administratie, maar ook aan aantekeningen van gesprekken van pastorale en/of diaconale aard. Op al deze gegevens is de zorgvuldigheid en terughoudendheid van toepassing.
  2. Niet leden
    De door u aan ons schriftelijk of digitaal verstrekte persoonsgegevens zijn onder de categorie “gasten” opgenomen in onze digitale en analoge ledenadministratie. Daarnaast hebben we nog enkele andere digitale dan wel analoge administraties. U moet daarbij o.a. denken aan de financiële administratie, maar ook aan aantekeningen van gesprekken van pastorale en/of diaconale aard. Op al deze gegevens is de zorgvuldigheid en terughoudendheid van toepassing.

Beveiliging
Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. Met de verwerker van de persoonsgegevens (o.a. het automatiseringsbedrijf) is een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de voorschriften van de AVG. Voor analoge gegevens geldt dat deze door de verwerker middels een slot op een kast veilig wordt opgeborgen.

Toestemming
Door het schriftelijk of digitaal verstrekken van persoonsgegevens geeft u toestemming om deze binnen JESUS IS LORD EN JERRELINE MINISTRIES. Voor minderjarigen gebeurt dit door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt.

Doel van de verwerking
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld, het kerk-zijn in al zijn facetten. Dat betekent onder andere dat met behulp van deze gegevens administratie wordt gevoerd, (bijzondere) samenkomsten onder de aandacht worden gebracht, de onderlinge betrokkenheid wordt bevorderd enzovoorts. Hiervan wordt alleen afgeweken als sprake is van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Er worden alleen gegevens aan derden verstrekt als dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen zal om toestemming worden gevraagd.

Persoonsgegevens leiderschap
De persoonsgegevens van gemeenteleden die tot het leiderschap behoren, worden (alleen) op de website geplaatst wanneer dit nuttig/noodzakelijk is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende taak/functie.

Foto’s
Met het plaatsen van foto’s op de website wordt zorgvuldig omgegaan. Als personen herkenbaar zijn, wordt vooraf toestemming gevraagd. Voor minderjarigen geldt dat deze toestemming t/m 15 jaar dient te worden gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid.draagt. Vanaf 16 jaar dienen minderjarigen zelf toestemming te geven.

Opname samenkomsten
Audio
De tijdens de samenkomsten gehouden preken worden gepubliceerd op de website.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar hebt tegen een foto op de website waarop u herkenbaar in beeld bent, dan kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen naar info@jesusislord.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, verwijderd van de website.

Wijzigen en verwijderen
Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn te wijzigen. Ook kunnen uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijk verzoek worden verwijderd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient eveneens schriftelijk te gebeuren. Bij niet leden wordt het laten verwijderen van persoonsgegevens aangemerkt als het niet meer betrokken te willen zijn bij het “Christelijke organisatie te zijn”. Voor zowel leden als niet leden betekent het, dat wel nog deel genomen kan worden aan de zondagse samenkomsten, maar niet aan andere gemeente activiteiten.
Wijzigingen en verwijderen van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@Jesusislord.nl

Activiteiten
Bij aanmelding voor een activiteit van de gemeente kan onder andere worden gevraagd naar uw naam, uw emailadres en mogelijk andere aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website en cookies
Tijdens uw bezoek aan de website wordt, met behulp van cookies, een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd, enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De gegevens die u invult op het contactformulier worden doorgestuurd naar ons mailadres info@jesusislord.nl.

Datalek
Een datalek wordt vastgelegd en ernstige datalekken worden gemeld bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klachten
Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voor wilt leggen aan de contactpersoon AVG. Aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging van de Privacy verklaring
De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Informatie en contactpersoon
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij een van onze bestuursleden of dit doorgeven via info@jesusislord.nl.

Contactgegevens:
Jesusislord & Jerreline Ministries
Oosteleestraat 46, 3555  GT  Utrecht
info@jesusislord.nl.com
www.jesusislord.nl.com

DISCLAIMER 

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Jesus is Lord & Jerreline Ministries aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Jesus is Lord & Jerreline Ministries of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Jesus is Lord & Jerreline Ministries. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Jesus is Lord & Jerreline Ministries